Obec Děkov

1/2008 K zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně

 

OBEC DĚKOV
Obecně závazná vyhláška
obce DĚKOV
č. 1/2008
k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně
 
Zastupitelstvo obce Děkov se na svém zasedání dne 15. 12. 2008 usneslo vydat podle ust. § 10 písm. c) a ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
Čl. 1
Úvodní ustanovení
 
  1. Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení povinností k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně zeleně v zástavbě
    a ostatní veřejné zeleně (dále jen „veřejná zeleň“).
 
2.      Cílem této obecně závazné vyhlášky je zajistit zlepšení estetického vzhledu obce, zajištění zdraví a bezpečnosti osob, ochrana majetku, veřejného pořádku v obci a vymezení veřejného prostranství jako prostředku ke zvyšování kvality života a rekreace na území obce.
 
3.      Působnost obecně závazné vyhlášky se vztahuje na katastrální území obce Děkov a Vlkov u Rakovníka.
 
                                                            Čl. 2
                                                  Základní pojmy
 
1.      Veřejným prostranstvím jsou všechny ulice, veřejná zeleň a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
2.      Veřejnou zelení se rozumí ucelené soubory živých a neživých prvků (trávníky, květinové záhony, stromy, keře, cesty apod.) uspořádané podle zásad sadovnické etiky, doplňující obytné prostředí (zejména plochy určené k trávení volného času), a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
 
 
Čl. 3
Čistota ulic a jiných veřejných prostranství
 
 
  1. Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění ulic a jiných veřejných prostranství.
 
  1. Kdo způsobí znečištění ulice či jiného veřejného prostranství, je povinen znečištění neprodleně odstranit.
 
  1. V případě znečištění ulice nebo jiného veřejného prostranství výkaly zvířete odstraní neprodleně toto znečištění osoba, která má zvíře v dané chvíli ve své péči.
 
Čl. 4
Ochrana veřejné zeleně
 
  1. Vlastník nebo uživatel veřejné zeleně je povinen zeleň udržovat formou pravidelných sečí. Četnost sečí je minimálně 2xročně. Po provedené seči musí být posekaná hmota odstraněna nejpozději do10 dnů.
 
  1. Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění či poškození veřejné zeleně.
 
  1. Vlastník, uživatel nebo správce nemovitosti je povinen, z důvodu bezpečnosti, odstraňovat větve keřů, stromů a ostatní zeleň přesahující na veřejná prostranství.
 

4.    Na plochách veřejné zeleně je zakázán zejména volný pohyb hospodářských    zvířat a psů bez doprovodu.

 
 
                                                            Čl. 5
          Sankce
 
Porušení této vyhlášky bude stíháno jako přestupek, pokud nepůjde o trestný čin, či jiný správní delikt
 
Čl. 6
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2009
 
 
                ……………………………………….               ……………………………………..
 
                        Alena Kozáková                            Mgr. Petr Zelenka
                            starostka                                   místostarosta
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 16. 12. 2008
Sejmuto z úřední desky dne:
 
Datum sejmutí: 31. 12. 2008

Úřad obce

KALENDÁŘ AKCÍ

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

RAKOVNICKO

   www.rakovnicko.info

Mobilní verze

mobilní verze webu

Certifikát

Obec Děkov - idatabaze.cz

Městské, obecní úřady - idatabaze.cz

Foto