Obec Děkov

1/2009 Návrh opatření obecné povahy Územního plánu Děkov

 

Obecní úřad Děkov
Děkov 91, 270 04 Hořesedly
_______________________________________
 
  
                                              
           V Děkově, dne 20. 2. 2009
 
Zastupitelstvo   obce    Děkov     jako     věcně    příslušný      správní   orgán  ve  smyslu  ustanovení
 §6 odst.5 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 
OZNAMUJE
 
v souladu s § 173 zákona č.500/2004 Sb.,správní řád
 
 
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
 
 NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚKOV
 
které vydalo na svém zasedání dne 20. února 2009 v souladu s ustanovením §  54 odst.2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a v souladu s ustanovením §171 a §172 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Opatření obecné povahy se týká všech vlastníků pozemků a staveb ve správním území  obce Děkov tvořené katastrálním územím Děkov (včetně sídla Nová Ves) a katastrálního území Vlkov dotčený územním plánem.
Opatření obecné povahy je zveřejněno v plném znění na www.obec-dekov.cz
Textová a grafická část je v souladu s § 165 odst.1 stavebního zákona č.183/2006Sb., uložena na obci, stavebním úřadu, úřadu územního plánování na krajském úřadu.
P o u č e n í
Proti územnímu plánu Děkov vydaného formou opatření obecné povahy nelze podle ustanovení § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád) podat opravný prostředek .
 
 Alena Kozáková                             Mgr.Petr    Zelenka    starostka                                       místostarosta                                                                                                                                  
 
 
 
vyvěšeno od: 20. 2. 2009
              do:
 
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
DĚKOV
 
Zastupitelstvo obce Děkov, příslušné podle §6 odst. 5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, za použití §43 odst. 4 stavebního zákona, §13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, §171 zákona č.500/2004Sb,. správní řád, v platném znění a §84 písmene b) zákona č.128/2000Sb,. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, vydává
 
ÚZEMNÍ PLÁN  DĚKOV
 
a) Vymezení zastavěného území
 
V grafické dokumentaci územního plánu (ve výkrese „Základní členění území“ a v hlavním výkrese) je uvedena hranice zastavěného území obce dle § 58 zákona č. 183/2006 Sb. Tato hranice byla vymezena v rámci průzkumů a rozborů a aktualizována  k 12. 12. 2007.
Zastavěné území zahrnuje, dle odst.1 tohoto §, více zastavěných území o celkové rozloze 41,9 ha, což představuje 4,6 % řešeného území.
 
b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
 
Koncepce rozvoje území obce vychází z přírodních hodnot obce Děkov, včetně přidružených sídel Nová Ves a Vlkov ty spočívají v jejich poloze v hodnotném přírodním a historicky osídleném území na okraji Přírodního parku Džbán, s četnou krajinnou zelení, nejen podél Vlkovského potoka, Zlatého potoka a dalších vodotečí, a v lesních komplexech rozkládajících se v severovýchodní a v menší míře i v jižní části řešeného území. Řešené území se nachází (v místě, kde Zlatý potok opouští na západě správní území obce) až po (vrch na severovýchodním okraji řešeného území). Obec patří do zemědělsky intenzivně obhospodařované krajiny, s kvalitními ornými půdami, využívanými i pro pěstování chmele. Územní plán respektuje přírodní hodnoty obce ochranou břehových porostů podél všech vodních toků, a dále ochranou kvalitního zemědělského půdního fondu v okolí jednotlivých sídel.
Koncepce rozvoje obce zajišťuje ochranu jejich historických hodnot (zejména archeologická naleziště a nemovitou kulturní památku - kostel sv. Jana Křtitele). Tyto hodnoty sídel jsou plně respektovány a do jejich historických částí není  navržena žádná nová výstavba. Zároveň ÚP navrhuje ochranu nemovité kulturní památky tak, aby se zabránilo její devastaci. Nové plochy pro bytovou výstavbu jsou vymezeny tak, aby nebylo narušeno původní půdorysné uspořádání sídel. Zástavba v prolukách i přestavba stávajících obytných i hospodářských částí nemovitostí musí být proto objemově podřízena okolní existující zástavbě.
 
Ochrana a rozvoj hodnot území
Hodnotou obce je také uchování jejího ekonomického potenciálu, který spočívá především v ochraně kvalitního zemědělského půdního fondu a všech výrobních objektů, které tvoří ekonomickou základnu Děkova.
 
c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně
 Architektonicko-urbanistická struktura obce Děkov odpovídá charakteru typických venkovských sídel v intenzivně využívaných chmelařských oblastech. Základní členění funkčních ploch Děkova vychází z urbanistického půdorysu sídla, který má obdélníkový tvar, sledující průjezdnou silnici III. třídy č.2216. Podél této silnice jsou hlavní, původní hospodářské usedlosti, které tvořily těžiště hospodářské základny obce na přelomu 19. a 20. století, kdy obec plnila významné sídelní a hospodářské funkce v rámci rakovnické chmelařské oblasti. Ulicová zástavba sídla je kompaktní a pouze v návesním prostoru se výrazně rozšiřuje. V základní ulicové zástavbě se nacházejí i objekty občanské vybavenosti, včetně obecního úřadu. Negativním architektonicko-urbanistickým zásahem do výrazu obce je zemědělský areál, který svým rozsahem a hmotovými proporcemi jednotlivých staveb, vytváří negativní dominantu sídla. Limitujícím faktorem dalšího rozvoje obce je její dopravní struktura, v níž kromě průjezdné silnice jsou úzké místní komunikace, které bude nutné v budoucnu rekonstruovat, aby bylo možné na ně navázat nové plochy pro budoucí výstavbu.
Ostatní přidružená sídla Vlkov a Nová Ves jsou v současné době ve velmi špatném stavu. Jejich architektonicko-urbanistický výraz zdaleka neodpovídá jejich původnímu sídelnímu i hospodářskému významu.
Územní plán omezuje rozvoj všech tří sídel na nezbytný rozsah zajištující stabilizaci obyvatelstva a vytváří předpoklady pro postupnou obnovu těchto sídel, zejména jejich centrálních částí, tvořených rozsáhlými návesními prostory. Těžištěm nové výstavby budou plochy bydlení venkovského charakteru s jednopodlažními rodinnými domy s obytným podkrovím. Nové plochy bydlení budou atraktivní pro zájemce o bydlení ve venkovském prostoru, zejména po realizaci výstavby rychlostní komunikace R6. Lze ovšem předpokládat, že zájem o výstavbu v těchto obcích bude především za účelem rodinné rekreace – chalupaření apod.
Územní plán lokalizuje nové plochy pro bydlení zejména v přímé návaznosti na zastavěné území, aby nedocházelo k vytváření odloučených obytných souborů od stávající zástavby a tím k nežádoucímu tříštění uceleného zemědělského půdního fondu. Od provozu na silnicích III. třídy a stávající pily ve Vlkově budou plochy bydlení a sportu odcloněny cca 15m pásem izolační zeleně.
 
Vymezení zastavitelných ploch:
Územní plán navrhuje ve správním území obce Děkov celkem 10 nových rozvojových ploch, z toho dvě plochy v k.ú. Děkov, dvě plochy v k.ú. Nová Ves a 6 ploch v k.ú. Vlkov. Dále budou realizovány dopravní stavby a stavby technické infrastruktury. Z celkového počtu rozvojových ploch je 7 zastavitelných ploch a tři plochy přestavby. Z tohoto počtu je 8 ploch bydlení venkovského charakteru a jedna plocha pro sport a jedná plocha veřejné zeleně. Dále jsou navrženy dopravní stavby.
 

Sídlo: DĚKOV
Číslo plochy
Způsob využití
Rozloha v ha
B1
Plocha bydlení venkovského charakteru
1,37
B2
Plocha bydlení venkovského charakteru
0,48

 
 

Sídlo: NOVÁ VES
Číslo plochy
Způsob využití
Rozloha v ha
B3
Plocha bydlení venkovského charakteru
0,49
B4
Plocha bydlení venkovského charakteru
1,08

 

Sídlo: VLKOV
Číslo plochy
Způsob využití
Rozloha v ha
B6
Plocha bydlení venkovského charakteru
0,43
B7
Plocha bydlení venkovského charakteru
1,02
B8)
Plocha bydlení venkovského charakteru
0,19
B9
Plocha bydlení venkovského charakteru
0,29
S11)
Plocha pro sport
0,50
VZ1)
Veřejná zeleň
0,17

1) Plocha přestavby.
Vymezení ploch určených k přestavbě
Územní plán vymezuje na území obce Děkov tři přestavbové plochy (B8, S1 a VZ1), na východních okrajích výrobních areálů nacházejících se v severozápadním a v jihovýchodním sektoru Vlkova, a dále v centru tohoto sídla, kde je navržena veřejná zeleň. Veřejná prostranství a plochy veřejné zeleně jsou rovněž přípustným využitím ploch bydlení venkovského charakteru a ploch smíšených obytných.
 
Vymezení systému sídelní zeleně
V rámci přípustného využití ploch bydlení venkovského charakteru a ploch smíšených obytných jsou veřejná prostranství a plochy veřejné zeleně.
 
d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování
 
Doprava
Silnice
Územní plán přebírá studii přeložky silnice I/6, ve své stávající trase jižně od řešeného území, severním směrem. Studii zpracovalo Ředitelství silnic a dálnic. Navrhovaná trasa je vedena jižní částí řešeného území v délce více než 1 km, cca 400 m jižně od stávající zástavby Nové Vsi.
V rámci silnic III. třídy (zajišťujících dopravní obsluhu jednotlivých sídel) nenavrhuje územní plán žádné úpravy.
 
Místní komunikace
Současný stav místních komunikací v obci Děkov vyžaduje rozšíření a povrchové úpravy některých místních komunikací, bez výrazných a v územním plánu znázornitelných rozšíření v měřítku 1:5 000.
Nové místní komunikace (vedle komunikací uvnitř jednotlivých obytných ploch budou řešeny v rámci následné dokumentace pro územní rozhodnutí) navrhuje územní plán v rámci výstavby rychlostní komunikace R6. Nové místní komunikace jsou navrženy výhradně podle novelizované ČSN 736110 a v souladu s vyhláškou č.501/2006 Sb., § 22, s tím, že uliční koridor nesmí být menší než 8 m. Šířka vozovky navrhuje 6 m, šířka chodníku 2 m a maximální podélný sklon 9 %.
 
Veřejná doprava
V organizaci veřejné autobusové dopravy nejsou navrženy žádné zásadní změny. Pouze je navržena přestavba zastávek v jednotlivých sídlech (včetně vybudování zálivů) a je vymezena zóna 5minutové a 8minutové dostupnosti k zastávkám, bez nároků na plochy zastávek, které by bylo možno vyjádřit v měřítku 1:5 000.
 
 
Komunikace pro pěší a cyklisty
Územní plán navrhuje cyklostezku, která využívá z části silnice III/2216 od Vrbice do Děkova a přes Vlkov na křižovatku se silnicí III/221 a dále na severovýchod mimo řešené území. Z této cyklotrasy bude vycházet severovýchodně od Vlkova další trasa cyklostezky, která povede severně od tohoto sídla podél hranic obce na severozápad k Malé Černoci.
V zastavěném území obce jsou navrženy chodníky pro pěší s tím, že při budování nových místních komunikací budou navrhovány chodníky po obou stranách ulice. V případě stávajících ulic je výstavba chodníků problematická, neboť ulice jsou úzké a nevyhovují nejen svým povrchem, ale především svým směrovým a šířkovým řešením. Přesto i zde je navržena výstavbu chodníků alespoň po jedné straně ulice o minimální šířce 1,5 m (s ohledem na měřítko grafické dokumentace nejsou chodníky zakresleny).
Územní plán navrhuje okružní pěší stezku, v jižní části sídla Vlkov, k místnímu rybníku.
 
Plochy pro dopravu v klidu
Žádné nové plochy pro parkovací místa nejsou navrženy. V rámci regulativů územní plán požaduje vyhradit na každé parcele nového rodinného domu dvě místa pro parkování vozidel, z nichž jedno by mělo být v garáži.
Občanské vybavení
Pro občanskou vybavenost nejsou vymezeny žádné plochy. Pouze pro rozvoj sportovních aktivit je navržena plocha S1 ve východní části výrobního areálu na jihovýchodě Vlkova.
Odtokové poměry, vodní toky a nádrže
Nové vodní nádrže ani žádné úpravy vodních toků nejsou navrhovány. Podél vodotečí ponechává volný, nezastavitelný manipulační pruh o šířce 6 m pro umožnění přístupu správci toků.
 
Zásobování pitnou vodou
V nových plochách bydlení bude rozvod pitné vody zajištěn vodovodními řady uloženými v nově budovaných místních komunikacích. Realizaci nových vodovodních řadů o celkové délce cca 230 m si vyžádá pouze výstavba rodinných domů na ploše B7 na východním okraji Vlkova.
 
Odkanalizování a čištění odpadních vod
Navrženo je řešení likvidace odpadních vod prostřednictvím akumulačních jímek určených pro zachycování odpadních vod.
Elektrická energie
Rozvojové záměry obce si nevyžádají žádnou novou trafostanici. Pouze bude třeba zvýšit výkon některých stávajících trafostanic, především TS „Děkov – Obec“ a TS „Nová Ves – Obec“.
 
Plyn
Územní plán plynofikaci obce nenavrhuje.
 
Spoje
V rámci územního plánu je navrženo rozšíření MTS do lokalit soustředěné navrhované výstavby a napojení nových účastnických stanic v trase provedením kabelovým vedením. Jinak na úseku telekomunikací a spojů nenavrhuje územní plán žádné zásadní změny.
 
Odpadové hospodářství
Územní plán nenavrhuje žádné změny v koncepci likvidace odpadů.
V budoucnu bude nezbytné zabezpečit ukládání odpadů v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech, a s vyhláškou MŽP ČR č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Se závadnými látkami bude nutno zacházet v souladu s ustanovením § 39 zákona č.254/2001 Sb., o vodách.
 
e) Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny  v jejich využití, územní systém ekologické stability
Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití
V rámci tvorby krajinného prostředí je územní plán zaměřen především na vymezení Územního systému ekologické stability. Žádné plochy zeleně ani nové vodní plochy nejsou navrhovány.
 
Místní územní systém ekologické stability
Na správním území obce Děkov byla vymezena, popř. navržena soustava jednoho nadregionálního biokoridoru (NRBK 53), jednoho regionálního biocentra (RBC 1677), šest lokálních biocenter, 8 lokálních biokoridorů a 9 interakčních prvků, které jsou rozmístěny prakticky na celém správním území obce.
Navrhovaná opatření v jednotlivých biocentrech, biokoridorech a interakčních prvcích jsou uvedena v následující tabulce. Podrobně jsou jednotlivé prvky Územního systému ekologické stability popsány v odůvodnění územního plánu.
V řešené oblasti se vyskytují fytocenózy lesa, luk, břehů potoků a mokřin, křovin, plevelů a jejich společenstva. Luční společenstva jsou představována kulturními loukami. Podél vodotečí se zachovaly přirozené či přírodě blízké vodní a mokřadní biotopy. Na rozhraní kultur (les a zemědělská půda, břehy potoků, okraje cest a pod.) se vyskytují křovinné fytocenózy.
Na území obce se nachází jeden registrovaný významný krajinný prvek (registrovaný dne 9.2. 1995). Jedná se o Děkovskou stráň (VKP č.7), která navazuje na jihovýchodní okraj zastavěného území Děkova, nachází se na parcele č.498/3 (její rozloha činí cca 0,5 ha). Lokalitu tvoří k jihu a k jihozápadu orientované svahy, s cennou květenou a entomofaunou. Hranice Děkovské stráně je zakreslena v koordinačním výkrese a ve výkrese „Koncepce uspořádání krajiny“.
Severně od Děkova (u silnice III/2216, v zahradě u rekreační chalupy) stojí památný strom – dub letní (výška 19 m, obvod kmene 158 cm, šířka koruny 10 m, výška koruny 16 m, stáří 90 let). Dva významné stromy se dále nacházejí nad Vlkovem a jeden významný strom severozápadně od návsi v Děkově.
 
Celé řešené území leží v ochranné zóně nadregionálního biokoridoru NRBK 53, jehož středem prochází osa NRBK mezofilní bučinná. V lese jihovýchodně od Vlkova je navrženo k doplnění regionální biocentrum RBC 1677 („Vlkov“). Rozsahem nejvýznamnějším stabilizujícím prvkem na katastru Vlkova je tok Vlkovského potoka, podél něhož je od pramene až po místo, kde tento vodní tok opouští na severozápadě území obce, vymezen lokální biokoridor LBK 72. V pramenné oblasti Vlkovského potoka na východním okraji lesa zaúsťuje LBK 72 do funkčního lokálního biocentra LBC 64 („Na zbořeništi“), za nímž pokračuje již jako navržený dále na východ mimo řešené území. V severozápadní části obce je od Vlkovského potoka veden západním směrem funkční lokální biokoridor LBK 71, který za silnicí III/2213 přechází do funkčního lokálního biocentra LBC 63 („Vrbicko“). Podél levostranného přítoku Vlkovského potoka probíhá z jižní části Vlkova jihozápadním směrem částečně funkční lokální biokoridor LBK 74, jenž je na hranicích s k.ú. Vrbice ukončen funkčním lokálním biocentrem LBC 66 („Vyhlídka“). Z LBK 74 vychází v místě jeho ohybu na jih funkční lokální biokoridor LBK 73, který je veden po mezi až k funkčnímu lokálnímu biocentru LBC 65 („Na tobolce“), vymezenému na západním okraji lesa (cca 200 m západně od RBC 1477). Za LBC 65 pokračuje již jako částečně funkční lokální biokoridor LBK 75 kolem severozápadního okraje Nové Vsi a dále na jihovýchod až k funkčnímu lokálnímu biocentru LBC 67 („Malá Šlemeta“), nacházejícímu se částečně na lesní půdě, částečně na louce jižně od Děkova. Z LBC 67 vychází na jih mimo řešené území částečně funkční lokální biokoridor LBK 76. Na severozápad vede z LBC 67 po údolnici Malé Šlemety částečně funkční lokální biokoridor LBK 78 až ke Zlatému potoku, jehož tok poté sleduje západním směrem k Vrbici. Údolím Očihoveckého potoka prochází částečně funkční lokální biokoridor LBK 21, na němž je na hranicích k.ú. Děkov a k.ú. Hořovičky vymezeno funkční lokální biocentrum LBC 90 („Pod nádrží“).
Kostru ekologické stability na území obce Děkov doplňuje soustava 9 interakčních prvků. Podél mezí a polní cesty západně od Vlkova jsou vymezeny interakční prveky IP 81, IP 82 a IP 83, polní meze mezi Vlkovem a Novou Vsí daly základ vymezení interakčního prvku IP 85 a také IP 86 (jihovýchodně od Vlkova). Severně od Děkova je vymezen interakční prvek IP 84, jihovýchodně od tohoto sídla interakční prvek IP 89 a na louce mezi Děkovem a Novou Vsí interakční prvek IP 88. Na orné půdě jihovýchodně od Nové Vsi se nachází poslední interakční prvek na území obce – IP 87.
Ochrana před povodněmi
Řešeným územím protékají Zlatý potok, odvodňující Děkov, a Vlkovský potok, který teče severní částí obce a protéká Vlkovem. Pro tyto vodní toky nebylo dosud stanoveno záplavové území. Územní plán žádná protipovodňová opatření nenavrhuje.
 
Koncepce rekreace
Hlavní formou individuální rekreace v Děkově a v přidružených sídlech je a i nadále zůstane chalupaření v upravených objektech rozmístěných po jednotlivých sídlech.
 
 Dobývání nerostů
Podle sdělení MŽP ČR nebyla ve správním území obce Děkov vyhodnocena žádná výhradní ložiska ani prognózní zdroje nerostů a nebyla zde stanovena chráněná ložisková území.
 
f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití a stanovení podmínek prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu
 
Zastavěné území a zastavitelné plochy
 
plochy bydlení
Plochy bydlení venkovskÉHO CHARAKTERU
Hlavní využití:   
-          bydlení v rodinných domech,
-          místní komunikace, pěší cesty,
-          garáže v rámci vlastního pozemku;
 Přípustné využití:
       - veřejná prostranství a plochy veřejné zeleně,
       -  zahrady s pěstováním zeleniny a ovoce pro vlastní potřebu,
       -  parkoviště pro osobní automobily,
       -  dětská hřiště,
       -  nezbytná technická a dopravní infrastruktura;
Podmíněně přípustné využití:
       - na plochách B8 a B9 obytné objekty do vzdálenosti 15m od okraje silnice III/2213,
       -  na ploše B3 obytné objekty do vzdálenosti 15 m od okraje silnice III/2217,
       -  na ploše B7 obytné objekty do vzdálenosti 15 m od okraje silnice III/2216,
          - stavby pro drobné řemeslné podnikání, které nesnižují kvalitu životního prostředí, pohodu   bydlení na vymezené ploše a jsou slučitelné s bydlením a slouží ze jména příslušné ploše;
Nepřípustné využití:
       -  vstupy do objektů přímo ze silnice III/2213, resp.III/2216 či III/2217,
       - na ploše B4s tavby v ochranném pásmu vedení elektrické energie VN 22 kV,
       - na ploše B2 veškeré stavby a zařízení v manipulačním pásmu vodního toku,
 - veškeré stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním,přípustným a podmíněně přípustným využitím;
Podmínky prostorového uspořádání:
        - maximální výška zástavby:jedno nadzemní podlaží+obytné podkroví,
        -  podíl zpevněných ploch max. 35 %,
        -  velikost stavebních pozemků min. 800 m2.
        -  půdorys staveb by měl mít převládající obdélníkový půdorys a sedlovou střechu
 
plochy SMÍŠENÉ OBYTNÉ
Plochy smíšené obytné
Hlavní využití:
       -  bydlení v rodinných domech,
       - objekty pro drobné podnikání,
       - garáže v rámci vlastního pozemku;
Přípustné využití:
       -  stavby pro rodinnou rekreaci,
       -  zařízení občanského vybavení (maloobchodní, stravovací a ubytovací služby),
       -  objekty pro chov drobného domácího zvířectva,
       -  veřejná prostranství a plochy veřejné zeleně,
       -  místní komunikace,
       -  nezbytná technická vybavenost;
 
Podmíněně přípustné využití:
-          nerušící výroba a služby a zemědělství, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území;
-           
Nepřípustné využití:
        - veškeré stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním,přípustným a podmíněně přípustným využitím;
Podmínky prostorového uspořádání:
        - maximální výška zástavby: jedno nadzemní podlaží+ obytné podkroví,
        -  podíl zpevněných ploch max. 40 %,
        -  velikost stavebních pozemků min. 1 000 m2.
        -  půdorys staveb by měl mít převládající obdélníkový půdorys a sedlovou střechu
 
plochy rekreace
ZAHRÁDKÁŘSKÁ KOLONIE
Hlavní využití: - zahrady;
Přípustné využití:
 -  jednopodlažní zahradní objekty,
        -  oplocení,
        -  nezbytná technická vybavenost;
Podmíněně přípustné využití:
       - jednopodlažní zahradní objekty s podsklepením,
       - ohniště,
       - přístupové komunikace.
Nepřípustné využití:
       -veškeré další stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím;
 
Plochy občanského vybavení
OBČANSKÁ VYBAVENOST
Hlavní využití:
        - zařízení pro maloobchod a stravování,
        - ubytovací objekty,
        - objekty pro administrativu,
        - veřejná prostranství a parkoviště;
Přípustné využití:
        - zařízení péče o děti, školská zařízení,
        - zdravotnická zařízení a objekty pro sociální služby,
        - stavby a zařízení pro kulturu a církevní účely,
        - stavby pro ochranu obyvatelstva,
        -  plochy veřejné zeleně,
        -  sportovní plochy (tělocvičny, hřiště),
        - nezbytná technická a dopravní infrastruktura;
Podmíněně přípustné využití:
                    - úpravy a modernizace stávajících objektů včetně komplexní   rekonstrukce, za podmínky, že  nedojde ke zvýšení objektu   o více než jedno podlaží;
Nepřípustné využití:
        - veškeré stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním,přípustným a podmíněně přípustným využitím;
Podmínky prostorového uspořádání:
       -  výška objektů max. 15 m po hřeben střechy.
Plochy pro sport
Hlavní využití:
       - hřiště pro míčové hry,
       - plochy veřejné zeleně,
       - veřejná prostranství a parkoviště;
Přípustné využití:
       -  dětská hřiště,
       -  cyklostezky,
       -  nezbytná technická a dopravní infrastruktura;
Podmíněně přípustné využití:
       - zařízení, která budou plnit doplňkovou službu ke sportovnímu zařízení (zařízení maloobchodní,  stravovací a ubytovací);
Nepřípustné využití:
        - hřiště pro moderní sporty se sportovními aktivitami vykazujícími zvýšenou hlučnost (například skateboarding, „U rampa“ a další),
        - veškeré další stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním,  přípustným a podmíněně přípustným využitím;
Podmínky prostorového uspořádání:
     - stavby s doplňkovou službou musí navazovat na současně zastavěné území.
 
HŘBITOV
 
Hřbitov je umístěn mezi sídly Děkov a Nová Ves. Využití, včetně přípustných a nepřípustných regulativů, určuje statut pohřebišť a pietních míst.
 
Plochy výroby a skladování
PLOCHY VÝROBY
Hlavní využití:
      -   výroba a skladování,
      -   zemědělská výroba,
      - ochranná zeleň,
      - veřejná prostranství a parkoviště;
 
Přípustné využití:
       -  chov hospodářských zvířat,
       -  stravování,
       -  sklady, dílny,
       -  manipulační plochy,
       -  administrativa,
       -  sociální zázemí (WC, umývárny, šatny),
       -  veřejná zeleň,
       -  nezbytná technická a dopravní infrastruktura;
Podmíněně přípustné využití:
       - objekty pro průmyslovou výrobu, za podmínky, že nebudou překročeny imisní a hlukové limity,
       - objekty pro velkokapacitní ustájení hospodářských zvířat, za podmínky, že ochranné pásmo těchto zařízení nebude zasahovat do okolních obytných území,
       -  služební byty;
Nepřípustné využití:
        - veškeré další stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním,přípustným a podmíněně přípustným využitím;
Podmínky prostorového uspořádání:
        - podíl zpevněných ploch max. 60%, zbytek budou tvořit plochy zeleně,
- výška staveb max. 12 m po hřeben střechy (mimo technologická zařízení, jako jsou komíny, telekomunikační věže a administrativní budovy).
 
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACE R6
Hlavní využití:   - doprava osobními a nákladními vozidly;
 
Přípustné využití:  
      -  mostky a propustky,
     -  podzemní vedení technické infrastruktury;
Nepřípustné využití:  - vše ostatní.
 
silnice III. třídy
Hlavní využití:
     -  doprava osobními a nákladními vozidly,
     -  doprava zemědělské techniky;
Přípustné využití:
      -  mostky a propustky,
      -  parkoviště,
      -  podzemní vedení technické infrastruktury;
 
Podmíněně přípustné využití:
      -  cyklistická doprava, pokud v místě nejsou cyklostezky,
      -  pěší doprava, pokud v místě nejsou chodníky,
      -  veřejné osvětlení;
Nepřípustné využití:  - vše ostatní.
místní komunikace
Hlavní využití:
      -  příjezdy k objektům,
      -  parkování;
Přípustné využití:
      -  vozovky,
      -  chodníky,
      -  veřejné osvětlení,
      -  stojany na kola,
      -  mobiliář,
      -  odvodnění,
      -  podzemní vedení technické infrastruktury,
      -  bezbariérové přechody pro chodce;
Nepřípustné využití:  - vše ostatní.
 
zastávkY autobusu
Hlavní využití:  - autobusová zastávka;
Přípustné využití:
      -  lavičky,
      -  přístřešek,
      -  tabule pro umístění jízdního řádu;
Nepřípustné využití:  - vše ostatní.
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
veřejnÁ zeleŇ
Přípustné využití:
      -  parkové úpravy ploch, mobiliář,
      -  nezbytná technická a dopravní infrastruktura;
Podmíněně přípustné využití:   - dětská hřiště;
Nepřípustné využití:  - jakékoli jiné než přípustné a podmíněně přípustné využití;
Podmínky prostorového uspořádání:
      - rozmístění ploch s ohledem na průhledy na dominanty sídel a skladba dřevin odpovídající stanovištním podmínkám.
 
Společným regulativem pro veškerou novou výstavbu je ochrana archeologických nalezišť, neboť území obce má charakter území s archeologickými nálezy. Jelikož většina prováděných zemních prací podléhá odbornému archeologickému dozoru nebo vyvolá potřebu záchranného archeologického výzkumu, bude nutné získat před realizací jakékoliv výstavby souhlas Archeologického ústavu Akademie věd ČR.
 
 
 
Nezastavitelná území
Nezastavitelné plochy představují na správním území obce Děkov zejména plochy zemědělské, plochy vodní a vodohospodářské, plochy lesní, plochy smíšené nezastavěného území, plochy přírodní a ostatní plochy mimo hranice zastavěného území.
Přípustné využití:
     -  pouze takové, které souvisí se zemědělskou prvovýrobou a lesní produkcí,
     - sloužící k zachování vysoké biodiverzity a ekologické stability v území (realizace ÚSES a dalších opatření přispívajících k vyšší retenci krajiny a opatření zvyšující ekologickou stabilitu území);
Nepřípustné využití:  - výstavba nových objektů příslušných do zastavitelných ploch;
Podmíněně přípustné využití: 
     -  nezbytně nutná technická a dopravní infrastruktura,
     - prvky drobné architektury ( křížky, pomníky apod.),
 - informační tabule, lavičky, přístřešky a turistické značky, za podmínky, že jejich umístění nenaruší výtvarnou hodnotu okolní krajiny.
g) Vymezení veřejně prospěšných, staveb k zajišťování obrany a ploch pro asanaci,
      pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
Územní plán navrhuje tyto plochy a koridory s možností vyvlastnění (dle § 170 zákona č. 183/2006 Sb.):
Veřejně prospěšné stavby
rychlostní komunikace R6: D1
místní komunikace v rámci výstavby R6: D2, D3
cyklistické stezky: D4
vodovodní potrubí: V1
 
Veřejně prospěšná opatření
prvky Územního systému ekologické stability:
lokální biocentra: LBC 63, LBC 64, LBC 65, LBC 90, LBC 66 a LBC
lokální biokoridory: LBK 71, LBK 72, LBK 73, LBK 74, LBK 75, LBK 76 LBK 78 a LBK 21
 
 Protipožární ochrana obyvatelstva
Z hlediska požární ochrany bude nezbytné zabezpečit výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, zabezpečit zdroje vody pro hašení požárů z obecního vodovodu nebo z požárních nádrží a zajistit jejich trvalou použitelnost a stanovit další zdroje vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti. Voda bude v jednotlivých ulicích rozvedena do hydrantů.
 
Obecná ochrana obyvatelstva
V rámci územního plánu je podle § 20 vyhlášky č.380/2002 Sb., navržena pro ukrytí  obyvatelstva v důsledku mimořádné události (odst.c) §20) budova obecního úřadu. Stejný objekt bude využit i pro skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci (odst.e). Pro zabezpečení evakuace obyvatelstva a jeho ubytování (odst.d) je určen prostor na návsi a na budoucím hřišti v Děkově (kde je i dostatečná plocha pro event. výstavbu stanů).
Pro včasné varování a vyrozumění obyvatelstva je nezbytné zabezpečit kvalitní a dostatečnou slyšitelnost místního rozhlasu.
Podle požadavků vyhlášky č.380/2002 Sb., § 20, odst.a) je třeba navrhnout řešení na ochranu před povodní a průlomovou vlnou. V řešeném území se však žádné záplavové území nenachází. Pro záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události (odst.g), navrhuje územní plán využití plochy v zemědělském areálu v Děkově, přičemž pro uskladnění nebezpečných látek bude sloužit jedna budova v tomto areálu. Pro vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo zastavěná území a zastavitelné plochy obce (odst.f) bude využit prostor u budoucí benzinové čerpací stanice při navržené rychlostní komunikaci R6. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou a elektrickou energií (odst.i) bude zabezpečeno z Kněževsi. Pro řešení bezodkladných pohřebních služeb budou využity plochy na místním hřbitově.  
Plochy pro asanaci
Na území obce navrhuje územní plán asanaci budov ve východní části původního zemědělského areálu na severozápadním okraji Vlkova. Stávající objekty budou asanovány ve prospěch nové bytové výstavby.
h) Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných  opatření, pro které lze   uplatnit předkupní právo
 
Veřejně prospěšné stavby
rychlostní komunikace R6: D1
místní komunikace v rámci výstavby R6: D2, D3
cyklistické stezky: D4
vodovodní potrubí: V1
 
Veřejně prospěšná opatření
prvky Územního systému ekologické stability:
lokální biocentra: LBC 63, LBC 64, LBC 65, LBC 90, LBC 66 a LBC 67
lokální biokoridory: LBK 71, LBK 72, LBK 73, LBK 74, LBK 75, LBK 76, LBK 78  a LBK 21
 
i) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části
 
Textová část územního plánu obsahuje 18 listů.
Grafická část dokumentace sestává celkem z 7 výkresů.
Datum sejmutí: 7. 3. 2009

Úřad obce

KALENDÁŘ AKCÍ

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

RAKOVNICKO

   www.rakovnicko.info

Mobilní verze

mobilní verze webu

Certifikát

Obec Děkov - idatabaze.cz

Městské, obecní úřady - idatabaze.cz

Foto