Obec Děkov

1/2010 Požární řád obce Děkov

 zde ke stažení

 
 
 
Obec DĚKOV
okres: Rakovník
 
 
Obecně závazná vyhláška
obce Děkov
č. 1/2010,
kterou se vydává Požární řád obce Děkov
 
Zastupitelstvo obce Děkov schvaluje a vydává dne 12. 3. 2010 v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a s ust. § 29 odst. 1) písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ust. § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává Požární řád obce Děkov.
 
Čl. 1
Účel
 
Požární řád stanovuje zásady organizace a provádění požární ochrany v obci, vymezuje činnost osob pověřených zabezpečováním požární ochrany, doplňuje a zpřesňuje základní povinnosti fyzických a právnických osob o povinnosti v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, upravuje způsob hašení požáru na území obce, zajištění zdrojů vody pro hašení, způsob ohlášení požáru a vyhlášení požárního poplachu.
 
Čl. 2
Organizace požární ochrany v obci
 
1)      Za požární ochranu obce odpovídají orgány obce. V otázkách požární ochrany jedná s občany, podnikajícími fyzickými a právnickými osobami, institucemi a orgány státní správy starosta obce nebo jím pověřený zástupce.
2)      V objektech, které vlastní nebo užívá obec ke své činnosti na základě smluvních vztahů, plné obec povinnosti uložené zákonem o požární ochraně právnickým a podnikajícím fyzickým osobám.
 
Čl. 3
Jednotka požární ochrany
 
Obec Děkov uzavřela smlouvu o spolupráci obcí při zajištění požární ochrany s obcí Holešovice, na základě níž úkoly požární ochrany na území obce Děkov zajišťuje Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Kolešovice.
 
Čl. 4
Základní povinnosti fyzických a právnických osob na úseku požární ochrany
 
Povinnosti a práva právnických osob a podnikajících fyzických osob jsou stanoveny obecně závaznými právními a technickými předpisy (např. § 4, § 5, § 6, § 11, § 13, § 16 a další zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů). Ustanovením požárního řádu obce nejsou dotčeny.
Při provozování činností dodržují podnikající fyzické a právnické osoby předpisy požární ochrany.
 
Povinnosti a práva fyzických osob jsou upraveny obecně závaznými právními předpisy (např. § 17, § 18 a další zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů). Ustanovení požárního řádu obce nejsou dotčeny.
Při provozování činnosti dodržují fyzické osoby předpisy požární ochrany.
 
Čl. 5
Období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
 
1)      Za dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se považuje delší období vysokých teplot a mimořádného sucha.
2)      Počátek a konec požárních preventivních opatření pro období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území obce vyhlašuje starosta obce. Vyhlášení zveřejní obecní úřad obvyklým způsobem. Vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru obcí s rozšířenou působností nebo Krajským úřadem Středočeského kraje pro vymezené území není tímto požárním řádem dotčeno.
3)      Pro období vysokých teplot a mimořádného sucha se stanoví následující preventivní opatření:
a)      zákaz kouření, rozdělávání a používání otevřeného ohně v prostorech a na místech, kde může dojít k jeho rozšíření, ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena,
b)      zákaz spalování hořlavých látek na volném prostranství, ustanovení zvláštního právního předpisu nejsou tímto dotčena,
c)      zákaz vjezdu motorových vozidel na lesní a polní cesty mimo vozidel zabezpečujících opatření po dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru a vozidel používaných k přepravě píce při sklizni píce a úrody při žních, tato vozidla musí být při jízdě po poli nebo při práci v místech skladování vybavena lapači jisker nebo jiným obdobným zařízením,
d)     zákaz táboření mimo vyhrazené prostory,
e)      zákaz používání vody z nádrží určených pro hašení požárů k jiným účelům, ustanovení zvláštního právního předpisu nejsou tímto dotčena.
 
Čl. 6
Zdroje požární vody, hasební látky
 
Obec zajišťuje zdroje vody a vyžaduje od majitele hydrantové sítě její údržbu tak, aby byla vždy použitelná.
 
Jako zdroje požární vody obec určuje.
-          vodní nádrž v obci Nová Ves
-          nádrž pro zachycení dešťové vody v obci Děkov
-          hydrantová síť obce Děkov
 
Obec zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu. Tento v jednom vyhotovení předává JSDH a dále jednotce Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje.
 
Čl. 7
Ohlašovny požáru a vyhlášení požárního poplachu
 
Na území obce jsou tyto ohlašovny požáru:
 
Veřejná telefonní budka u obecního úřadu – tel. 313 594 221
 
Požáry a jiné mimořádné události lze hlásit rovněž na krizová tel. čísla 150 nebo 112., a to i z jakého koli mobilního telefonu.
 
 
 
Čl. 8
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu kraje
 
Jednotky požární ochrany jsou povolávány v počtu potřebném pro zdolávání požárů podle požárního poplachového plánu HZS kraje v souladu s plošným pokrytím kraje jednotkami požární ochrany. Jednotky povolává velitel zásahu prostřednictvím operačního střediska HZS kaje, případně operační středisko HZS kraje samo. Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu kraje je uveden v příloze této obecně závazné vyhlášky.
 
Čl. 9
Závěrečná ustanovení
 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.
 
 
 
 
 
 
 
Alena Kozáková v. r.                                                     Mgr. Petr Zelenka v. r.
      starosta obce                                                                místostarosta obce
 
 
 
Vyvěšeno:
 
 
Sejmuto:
 
 
 
 
Příloha
obecně závazné vyhlášky obce Děkov č. 1/2010, kterou se vydává
Požární řád obce Děkov
 
Výpis z poplachového plánu Středočeského kraje pro obec Děkov.
 
V případě požáru, v závislosti na příslušném stupni poplachu, zasahují v obci následující jednotky požární ochrany:
 
1.      Stupeň poplachu
1.      HZS Středočeského kraje, stanice Rakovník
 
2.      Stupeň poplachu
1.      JSDH Jesenice u Rakovníka
 
3. Stupeň poplachu
1. JSDH Kolešovice
2. JSDH Hořesedly
3. JSDH Kněževes
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1:
Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Kolešovice.
 

 

Dislokace JPO
Kategorie JPO
Počet členů
Počet družstev
Kolešovice
JPO III
19
2
 

 

Požární technika a věcné prostředky PO
Počet
Nákladní vůz CAS 25
1
Stříkačka PPS 12
1
Avia DA12
1
 
 
Příloha č. 2
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár v obci DĚKOV.
 
Telefonní budka umístěná u obecního úřadu, označena tabulkou ,,OHLAŠOVNA POŽÁRU“
 
Telefonní číslo ohlašovny požáru:  313 594 221
 
velitel JPO Kolešovice:                  313 582 830
 
Příloha č. 3
SEZNAM SIL A PROSTŘEDKU JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY
DLE POŽÁRNÍHO POPLACHOVÉHO PLÁNU KRAJE
 
            V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru obce ur­čeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:
 
Trvalá pohotovost zabezpečení požární ochrany pro potřebu správního obvodu obce je zajištěna jednotkou Hasičského ochranného sboru středočeského kraje, územní odbor Rakovníku (telefon 150) a jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce Kolešovice.
 
 
 
 
Datum sejmutí: 27. 3. 2010

Úřad obce

KALENDÁŘ AKCÍ

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

RAKOVNICKO

   www.rakovnicko.info

Mobilní verze

mobilní verze webu

Certifikát

Obec Děkov - idatabaze.cz

Městské, obecní úřady - idatabaze.cz

Foto