Obec Děkov

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Obec Děkov

Právním základem současného postavení obce je Ústava ČR a zákon
č. 128/2000 Sb. o obcích.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Děkov 91
27004 Hořesedly
Telefon: 313594286
Fax:
E-mail: urad@obec-dekov.cz
WWW: www.obec-dekov.cz/
ID Datové schránky: bjgbt73
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Děkov 91
  27004 Hořesedly
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Děkov 91
  27004 Hořesedly
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí9:00 – 12:0013:00 – 17:00
  středa9:00 – 12:0013:00 – 17:00
  pátek17:00 – 19:00
 • 4.4 Telefonní čísla

 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: bjgbt73
Česká spořitelna Rakovník: 404472389/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
00639796
DIČ: CZ00639796
 • 8.1 Seznamy hlavních dokumentů

 • 8.2 Rozpočet

  Rozpočty - Schválený rozpočet

  Schválený rozpočet na rok 2019
  Shválený rozpočet 2019.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 853,32 kB
  Staženo: 609×
  Vloženo: 16. 5. 2019

  Rozpočty - Schválený závěrečný účet

  Schválený závěrečný účet 2018
  Schválený závěrečný účet 2018.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,15 MB
  Staženo: 699×
  Vloženo: 16. 5. 2019

  Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

  STřednědobý výhled 2016-2020
  Rozpočtový výhled.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 60,31 kB
  Staženo: 551×
  Vloženo: 16. 5. 2019

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Obecní úřad Děkov
  Děkov 91
  27004 Hořesedly
 • e-mailem: urad@obec-dekov.cz
 • elektronickým podáním: urad@obec-dekov.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 313594286

Úřední hodiny

pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
středa 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
pátek 17:00 - 19:00

 

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

 

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o 
  1. probíhajícím trestním řízení,
  2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  3. plnění úkolů zpravodajských služeb
  4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
  1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Podatelna

 

Obecní úřad Děkov

Děkov 91

270 04 Hořesedly

 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
   (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
  • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
   (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
  • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
   (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
  • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
  • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
  • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
  • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Platné obecně závazné vyhlášky
  • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Obec Děkov vydává m.j. obecně závazné vyhlášky a nařízení obce, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují.
  Úřední deska

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Náklady podle §17 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  • na pořízení 1 strany výtisku A4 2,- Kč
  • na pořízení 1 strany kopie A4   2,- Kč
  • náklady spojené s použitou poštovní službou dle sazebníku České pošty

   

  Základní sazba při poskytování informací vyžadující práci:

  • do jedné hodiny práce 100,- Kč
  • za každou započatou 1/4 hodinu práce 25,- Kč

   

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Obec Děkov poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2018-2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 50,71 kB
Staženo: 579×
Vloženo: 7. 1. 2019

Žádost ze dne 30. 1. 2015

o zaslání kopie znaleckého posudku, na jehož základě byl odsouhlasen prodej pozemku 532/4 v k.ú. Vlkov zastupiteli obce Děkov dne 29.8.2014

Odpověď zaslána dne 30. 1. 2015:

Dobrý den,

posudek najdete v příloze.         Poskytnutá informace zde ke stažení

 

Žádost ze dne 23. 3. 2015

o poskytnutí informací k investičním plánům na rok 2015. Formát poskytnutých informací zůstává nezměněn oproti roku 2014. Přesnější informace naleznete v příloze.

Odpověď zaslána dne 20. 4. 2015:

Dobrý den,

v příloze zasílám požadované informace.       Poskytnutá informace zde ke stažení     

 

Žádost ze dne 25.5. 2015

o zaslání jednacího řádu zastupitelstva obce Děkov

Odpověď zaslána dne 9. 6. 2015:

Jednací řád zastupitelstva v příloze.      Poskytnutá informace zde ke stažení

 

 

Žádost ze dne 26. 5. 2015

o zaslání nájemní smlouvy týkající se Hospody Pod kaštany, včetně existujících dodatků

Odpověď zaslána dne 11. 6. 2015:

Smlouva o nájmu pohostinství v příloze.    Poskytnutá informace zde ke stažení

 

 

Žádost ze dne 1. 2. 2016

o zaslání investičních plánů obce Děkov pro rok 2016

Odpověď zaslána dne 15. 2. 2016 do datové schránky:

Poskytnutá informace zde ke stažení

 

POSKYTNUTÉ INFORMACE - 2018

 

Poskytnutí informace na základě doručení rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č.j. 127202/2018/KUSK - žádost o informaci ze dne 31. 7. 2018

Požadavek na poskytnutí informace - podklady a jmén dodavatelele/firmy, který byl shválen na opravu hřbitovní zdi, včetně márnice na jednání ZO dne 28. 6. 2018

Vyřízeno dne 15. 10. 2018

Poskytnutá informace, faktura za opravu hřbitovní zdi

 

Žádost o informaci ze dne 15. 10. 2018 

Požadavek na zaslání zápisu a usnesení ze zasedání ZO ze dne 27. 9. 2018

Vyřízeno dne 17. 10. 2018

Zápis ze zasedání

 

Poskytnutí informace na základě doručení rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č.j. 114724/2018/KUSK – žádost o informaci ze dne 23. 5. 2018

Požadavek na zaslání kopie faktury č. 22 práce provedené panem Patrikem Koubkem

Vyřízeno dne 17. 10. 2018  

Poskytnutá informace

faktura

 

Poskytnutí informace na základě doručení rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č.j. 127211/2018/KUSK – žádost o informaci ze dne 1. 8. 2018

Požadavek na zaslání informací týkající se GDPR

Vyřízeno dne 23. 10. 2018

Poskytnutá informace

 

Poskytnutí informace na základě doručení rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č.j. 134508/2018/KUSK – žádost o informaci ze dne 15. 8. 2018

Dotaz na dodavatele k opravě dešťové kanalizace v Nové Vsi a na dodavatele kovového zábradlí. Požadavek zaslán kopie smluv

Vyřízeno dne 23. 10. 2018

Poskytnutá informace

Smlouva o dílo

 

Žádost o informaci ze dne 15. 10. 2018

Požadavek na zaslání kopií faktur za kachlová kamna a potvrzení o provedených platbách

Vyřízeno dne 24. 10. 2018

Poskytnutí informace

Fakturafaktura 2faktura 3

likvidační lísteklikvidační lístek 2likvidační lístek 3likvidační lístek 4

 

Žádost o doplnění informaci ze dne 25. 10. 2018 

Požadavek na zaslání bankovních výpisů nebo potvrzení banky o provedených platbách k fakturám vystavených za kachlová kamna a k faktuře „Patrika Koubka“

Vyřízeno dne 31. 10. 2018

Poskytnutá informace

Bankovní převody 1Bankovní převody 2Bankovní převody 3Doklad o zaplacení v hotovosti

 

Žádost o informace ze dne 22. 10. 2018

Požadavek na poskytnutí faktury za provedené práce „strojní omítky ve výši 67.000,- Kč“ a potvrzení o bankovním převodu nebo výpisem z účtu.

Vyřízeno dne 1. 11. 2018

Vydáno rozhodnutí o odmítnutí z důvodu neexistence požadované informace

 

Žádost o informací ze dne 20. 11. 2018

Požadavek na zpřístupnění FIN 07, 08, 09 a 10 za rok 2018 a zaslání seznamu všech plateb a jejich účel zaslané na číslo účtu 155342478/5500 a to od r. 2017 do současnosti

Vyřízeno dne 27. 11. 2018

Poskytnutá informace

 

Urgence žádosti o informaci ze dne 21. 8. 2018 

Požadavek na zaslání výroční zpráv o činnosti obce Děkov v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., a to za rok 2016 a 2017

Vyřízeno dne 28. 11. 2018

Vydáno rozhodnutí o odmítnutí z důvodu neexistence požadované informace

 

Žádost o informaci ze dne 21. 9.  2018

Požadavek na zaslání znalecého posudky - odad ceny u pozemků p.č. 742/1 a 742/4 v k.ú. Děkov a pč. 151/53 v k.ú. Děkov

Vyřízeno dne 4. 12. 2018

Poskytnutá informace  odborný posudek

 

Žádost o informaci ze dne 5. září 2018

Požadavak na zaslání faktur za období červen, červenec a srpen 2018

Vyřízeno dne 9.12. 2018

Poskytnutá informace, faktury červen 2018, faktury červenec 2018, faktury srpen 2018

 

Žádost o informaci ze dne 5. 12. 2018

Požadavek o zpřístupnění smlouvy o prodeji nemovitosti (pozemku) 151/3 v k.ú. Děkov

Vyřízeno dne 13. 12. 2018

Vydáno rozhodnutí o domítnutí z důvodu neexistence požadované informace

 

POSKYTNUTÉ INFORMACE 2019

Žádost o informaci ze dne 31. 1. 2019

žádsto o zaslání investičních plánů obce pro rok 2019. Resp. seznamu investičních projektů či rekonstrukcí.

Vyřízeno dne  11. 2. 2019

Vydáno rozhodnutí o odmítnutí z důvodu neexistence požadované informace.

 

Žádost o informaci ze dne 4.3.2019

Žádost o zpřístupnění zápisu OZ ze dne 23.2.2019 a FIN 1a2 2019

 

Vyřízeno dne 14.3.2019

poskytnuta informaceZápis z ustavujícího zasedání

 

Žádost o informaci ze dne 6.3.2019

Žádost o zaslání investičních plánů pro rok 2019

Vyřízeno dne 20.3.2019

poskytnuta informace

 

Žádost o informaci ze dne 7.3.2019

Žádost o výši odměn zastupitelů

 

vyřízeno dne 20.3.2019

poskytnuta informace

 

Žádost o informaci ze dne 8.4.2019

Žádost o zápis z jednání OZ ze dne 6.4.2019

 

vyřízeno dne 12.4.2019

poskytnuta informace

 

 

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

Opravné prostředky proti postupu obce při vyřizování žádosti o informace dle InfZ

Proti rozhodnutí Obecního úřadu Děkov o odmítnutí žádostí (§ 15 zákona 106/1999 Sb.) lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí žadateli odvolání (§ 16 zákona 106/1999 Sb.) k tomuto obecnímu, který předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízený orgán – Krajský úřad Středočeského kraje rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolán. Rozhodnutí o odvolání je přezkoumatelné soudně na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu. Odvolání musí mít náležitosti podle § 82 odst. 2 zákona 500/2004 Sb., správní řád, a musí být učiněno některým ze způsobů předepsaných v § 37 téhož zákona.

Opravné prostředky proti opatřením obce v samostatné působnosti

Při výkonu samostatné působnosti nepostupují orgány obce až na výjimky (jako je ukládání pokut za správní delikty dle § 58 a 59 zákona o obcích) dle správního řádu. Odvolání jako opravný prostředek proti postupu obce v samostatné působnosti může občanpodat jen v případě, kdy je vydáváno správní rozhodnutí. 

Proti výkonu samostatné působnosti orgánem obce lze podat stížnost dle § 175 správního řádu v případě, že se jedná o postup v oblasti veřejné (vrchnostenské) správy. Dotčené osoby mají právo podat stížnost proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu, neposkytuje-li tento zákon jiný prostředek ochrany. Stížnost se podává písemně nebo ústně u tohoto správního orgánu, který vede řízení. Má-li stěžovatel za to, že stížnost nebyla řádně vyřízena, může požádat krajský úřad, aby prošetřil způsob vyřízení stížnosti.

Proti úkonům orgánů samosprávy soukromoprávní povahy (občanskoprávní, obchodně právní, pracovněprávní) a tzv. fiskální veřejné správy lze podat stížnost dle zákona o obcích. Stížnosti adresované zastupitelstvu obce či radě obce, projednávají tyto orgány v souladu § 16 odst. 2 písm. f/ zákona o obcích a podněty adresované ostatním orgánům obce (starostovi, obecnímu úřadu, zvláštnímu orgánu obce) se vyřizují v režimu § 16 odst. 2 písm. g/ zákona o obcích. Stížnosti na starostu, místostarostu či jiného člena zastupitelstva, směřující proti jejich postupům při výkonu těchto funkcí, by mělo řešit zastupitelstvo obce na svém veřejně přípustném zasedání.

Opravné prostředky proti opatřením obce v přenesené působnosti

Procesním předpisem upravujícím postup při rozhodování orgánů obce v přenesené působnosti je zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, přičemž opravné prostředky upravuje tento zákon v §§ 81-93.

Opravným prostředkem proti nepravomocnému rozhodnutí je odvolání, když každé rozhodnutí musí obsahovat tzv. poučení účastníka řízení, které určuje:

a) zda je odvolání přípustné

b) ke komu se účastník může odvolat

c) kde se odvolání podává

d) lhůtu do kdy je možno odvolání podat (zpravidla 15 dnů po doručení rozhodnutí)

 

Odvolání je možno učinit písemně, ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno, je možno podání učinit i pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného el. podpisu.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat:

a) označení podatele

b) údaj o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje

c) v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo 

Opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí správního orgánu je institut obnovy řízení (§ 100 správního řádu). Pro obnovu řízení musí být splněny následující skutečnosti:

a) vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době původního řízení a které účastník, jemuž jsou ku prospěchu, nemohl v původním řízení uplatnit

b) provedené důkazy se ukázaly nepravdivými

c) bylo zrušeno či změněno rozhodnutí, které bylo podkladem rozhodnutí vydaného v řízení, které má být obnoveno.

Proti příkazu v přestupkovém řízení (§ 87 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů) je opravným prostředkem odpor, jehož včasným podáním se ruší a správní orgán pokračuje v přestupkovém řízení. Proti pokutě uložené v blokovém řízení se odvolat nelze (§ 84 téhož zákona).

Úřad obce

KALENDÁŘ AKCÍ

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

RAKOVNICKO

   www.rakovnicko.info

Mobilní verze

mobilní verze webu

Certifikát

Obec Děkov - idatabaze.cz

Městské, obecní úřady - idatabaze.cz

Foto